Pazar, Ekim 20, 2019
   
YAZI BOYUTU
 • anitkabir
 • turkey
 • ataturk
Perşembe, 27 Ekim 2011 00:53

BELEDİYELER NASIL YARDIM YAPABİLİR

Öğeyi Oyla
(6 oy)

 . . . . . . . . . . BELEDİYE BAŞKANLIGI BURS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu yönetmelik,belediye bütçesinden karşılıksız olarak yapılacak eğitim yardımının usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik,  . . . . . . . . . . İlçesinde ikamet eden İlköğretim Okunan ve Liselerde okuyan yardıma muhtaç öğrenciler ile, yine  . . . . . . . . . . İlçesinde ikamet eden devlet üniversitelerinde okuyan ve maddi imkanları kısıtlı olan öğrencilere yapılacak eğitim yardımının miktarı, müracaat, değerlendirme ve ödeme ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3-Bu yönetmelik, 07.12.2004 tarih ve 5272 sayılı Belediye Kanunun 14 ve 15. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 -Bu yönetmelikte geçen;

Belediye :  . . . . . . . . . . Belediyesini,
Belediye Başkanı:  . . . . . . . . . . belediye Başkanını
Belediye Meclisi:  . . . . . . . . . . Belediye Meclisini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Yardımı Yapılacak Öğrencilerin Sayısı ve Nitelikleri
Öğrencilerde aranacak nitelikler
Madde 5- Eğitim yardımı için müracaat eden öğrencilerde,          
 
a) İlköğretim Okulları ve liselerde okuyan öğrencileri için;
1- Öğrencilerin veya ailesinin  . . . . . . . . . . İlçesinde ikamet ediyor olması,
2-  . . . . . . . . . . İlçesinde bulunan devlet okullarında okuyor olması, .
3- Okul Müdürlüğünce öğrencinin yardıma muhtaç olduğunun tespit edilmesi,
 
b) Üniversitelerde okuyan öğrenciler için;
1- Öğrencinin veya ailesinin  . . . . . . . . . . ilçesinde ikamet ediyor olması,
2- Devlet üniversitelerinde öğrenim görmesi,şartlan aranır.
 
Eğitim yardımı yapılacak öğrenci sayısı ve bursun miktarı
Madde 6- Kaç öğrenciye eğitim yardımı yapılacağına ve yapılacak yardım miktarına burs komisyonu tarafından karar verilir. Bu karar, Belediye Başkanının onayı ile uygulanır. Eğitim yardımı bir öğrenim dönemi için geçerli olup, her yıl komisyonca yeniden karar alınır.
ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Burs Komisyonu, Müracaat, Değerlendirme, Tebligat
 Eğitim Yardımının Kesilmesi
Burs Komisyonu
Madde 7- Komisyon; Sosyal işlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Başkanlığında, Mali işlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, idari işlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Eğitim Kültür ve Sosyal işler Müdürü ve Personel Müdürünün katılımıyla 5 kişiden oluşur.
Komisyon toplantıları üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleşir.Kararlar, oy çokluğuyla alınır.Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.
 
Burs Komisyonunun Görev ve Yetkileri
Madde 8- Komisyonun Görev ve Yetkileri şunlardır:
a) Burs müracaat şartlarını, süresini ve ödeme şekillerini belirleyerek karar altına almak ve
ilen etmek .
b) Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordineli olarak doldurulan formların belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirme işlemlerini yapmak,
c) Değerlendirme neticesinde burs almaya hak kazananları çeşitli vasıtalarla duyurmak,
d) Belediye Başkanı tarafından uygun görüldüğü takdirde ödemelerin başlaması münasebetiyle törenler düzenlemek,
e) Burs ile ilgili formların dosya, kırtasiye malzemelerinin teminini sağlamak,
f) Eğitim yardımının Belediye Bütçesinden ödenmesini temin bütçeden taahhüt kaydı ve Encümen Kararının alınmasını sağlamak,
g) Bu yönetmelikte belirlenen diğer hususları karar bağlamak ve uygulanmasını temin etmek.
Duyum
Madde 9- Burs müracaat süresi ilan, basın yayın ve internet yoluyla öğrencilere duyurulur.
Müracaat ve değerlendirme
Madde 10- Yapılan duyuruyu müteakip belirlenen süre içinde bur talebinde bulunacak öğrenciler Belediyeden Başvuru Formlarım temin ederek müracaat eder. Müracaat esnasında istenen belgeler komisyon tarafından belirlenir ve burs değerlendirme kriterleri çerçevesinde en muhtaç öğrenciden başlamak üzere eğitim yardımı almaya hak kazananlar tespit edilir.
İlköğretim okulları ve liselerde okuyan yardıma muhtaç öğrenciler belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirilerek en muhtaç öğrenciden başlamak üzere eğitim yardımı almaya hak kazananlar belirlenir.
Belgelerin İncelenmesi
Madde 11- Burs müracaatları esnasında öğrenciler tarafından formlarla birlikte teslim edilen belgeler görevliler tarafından incelenerek gerçeğe aykırı bir beyanda bulunan olup olmadığı kontrol edilir.
Ayrıca komisyon tarafından Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordineli olarak belgeler üzerinde inceleme yapılarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan olup olmadığı araştırılır.
Tebligat
Madde 12- Değerlendirme neticesinde burs almaya hak kazananlara internet aracılığıyla duyuru yapılır.
 
Ödeme
Madde 13- Burs ödemeleri dokuz ayı geçmeyecek şekilde aylık periyotlar halinde devlet bankalarından nakit Olarak ödenir.
 
Eğitim Yardımının Kesilmesi
 
Madde 14- Öğrencilerin eğitim yardımı istemediklerine dair dilekçe vermeleri halinde, bu dilekçelerine istinaden bundan kesilir.
 
Aşağıda belirtilen hallerde burs ,komisyon kararı ile kesilir.
 
a) Öğrencinin üç ay aralıksız olarak eğitim yardımı almaması,
b) Öğrencinin müracaat formunda gerçeğe aylan ve yanıltıcı bir beyanda bulunduğunun tespit edilmesi,               
c) Öğrencinin okuldan uzaklaştırma cezası aldığının veya okulla ilişiğinin kesildiğinin belirlenmesi,
d) Burs alan öğrencinin bursu kesildikten soma kendisine o yıl içinde yapılan ödemeler yasal yollarla geri alınır.
e) Yasalara ve yönetmeliklere aykırı davrananların bursu kesilir.
DÖRDÜNCÜBÖLÜM
Yürürlük, Yürütme
 
Yürürlük
 
Madde 15~ Sayıştay Başkanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
Madde 16-Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
 
 . . . . . . . . . . BELEDİYESİ
MUHTAÇ KİMSELERE  YARDIM YÖNETMELİGİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bu önetmelik, Belediye sınırları dahilinde ihtiyaç sahiplerine verilecek
ayni ve nakdi yardımlarla ilgili esasları belirlemek ve yardını dağıtmak için düzenlenmiştir.
 
Kapsam
 
Madde 2 - Bu Yönetmelik, Belediye sınırları dahilinde ikamet edenlerden ihtiyaçları karşılanmayan ve Yardım Komisyonunun yapacağı çalışmalar sonucunda muhtaç olduklar belirlenen kişileri kapsar.
 
Hukuki Dayanak
 
 Madde 3 - Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14
üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi ve 15 inci maddesinin birinci fıkrasının ( b) . bendine dayanılarak hazırlanmıştır. .
 
Tanımlar
 
 Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
 Belediye
 Yönetmelik .
 Muhtaç Kimse                                                                    
 
:  . . . . . . . . . . Belediyesini
                         :  . . . . . . . . . . Belediyesi Muhtaç Kimselere Yardım            
 
İKiNCİ BÖLÜM
Muhtaçlığın tespitine dair esaslar
Müracaat şekli
Madde 5 - Yardım talebinde "bulunmak isteyenler, bağlı oldukları mahalle muhtarlı.k1anndan alacakları ikametgah ve muhtaçlık il mühaberi ile birlikte dilekçeyle Belediye Başkanlığına başvurabilirler. Yapılan müracaatIar Başkanlıkça komisyona havale edilir, Öğrenim yardım talep ediliyorsa bunlara ilaveten okuldan alınacak öğrenim belgesi tıbbi yardım talep ediliyorsa ilgili sağlık kuruluşundan onaylı rapor diIekçe ile eklenir. Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinde belirtilen kişilerce yapılacak müracaatlarda, gerekli bilgi ve belgeler komisyon 'görevlilerince mümkün olduğunca gizli olarak ve muhtaçların onurlarını
zedelemeyecek şekilde temin edilir. .
 
Muhtaç durumda olduğu halde yardım komisyonuna bizzat müracaat etmeyenler:
 
Madde 6 - Yardıma muhtaç olduğu halde herhangi bir nedenle komisyona müracaat etmeyenler için ikamet ettikleri mahalle muhtarlarının, cami imam1annm.. öğretmenlerin yakınlarının, Belediye Meclis üyelerinin komşularının bu kişiler namına yapt1k1an müracaatlar kabul edilir.
 
MüracaatIarın değerlendirilmesi
Madde 7 - Yardım için yapılan müracaatlarda beyan esas olduğundan, dilekçede
beyan edilen bilgi ve belgeler gizlice araştırılır. Bu araştırma Emniyet, Jandarma, Defterdarlık, Tapu, Belediye ve Muhtarlık: nezdinde yaptırabileceği gibi komisyonca re'sende yaptırabilirler. .
 Müracaatların değerlendirmesi aşamasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarının kayıtlarından da istifade edilir.
 Yardım Komisyonu, bu Yönetmelikte yazılı kriterleri dikkate almak suretiyle
muhtaçlık derecelerini tespit edilerek: yardım yapılıp yapılmayacağına karar verir.
 
Muhtaçlık dereceleri:
Madde 8 - Yardım komisyonu her yılın Ocak ayı ilk "toplantısında muhtaçlık. .
dereceleri muhtaçlara yapılacak yardım miktarını tespit eder.
Söz konusu tespit yapılırken geçim seviyesi, okul ~arı, gıda maddeleri fiyatları, tıbbi tedavi ve tıbbi "malzeme fiyatları, ısınma, taşıma ücretleri vb. Durumlar ile toplumun yaşam seviyesi dikkate alınır.
Yardımlar :
Madde 9 - Komisyon yardımları nakdi .ve ayni olabileceği gibi kısmen nakdi kısmen ayni de yapılabilir. Mümkün olduğunca nakdi yardım yapılması gerekiyorsa bunun gerekçelendirilmesi gerekmektedir.
Yardıma muhtaç kişileri üretken durumu geçirmek maksadıyla mümkün ise bunlara iş imkanı araştırılması veya Üfetken1iklerini kendi aralarında sağlayacak araç ve gereçlerinin alınmasına karar verilebilir.
 Nakdi ödemeler çek ile yapılır. Diğer yardımların nasıl yapılacağı Yardım Komisyonu
kararında belirtilir. .
 Yardımlar devamlı belirli aralıklarla veya bir. defada yapılabilir. Kimlere nasıl ve ne
kadar süre ile yardım yapılacağına Yardım Komisyonu kararında yer verilir.
 Yardım yapılmasına karar verilen kişilere ayrıca bir numara verilir ve yardım kararları
mahalle bazında tasnif edilerek muhafaza olunur. .
 Yapılacak ayni ve nakdi yardımlar Belediye bütçesinin ilgili harcama kaleminden
karşılanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yardım komisyonu yönetimi
Yönetim :

 
Madde 10 - Yardım komisyonu, Belediye Başkanının veya görevlendireceği bir başkan:: yardımcısının başkanlığında' 5 kişiden oluşur. Komisyon -üyeleri; Meclis üyeleri arasından 2,Belediyede görevli müdürler arasından 2 kişi, 2 yıl müddetle görevlendirilir. Aynı. üyelerin yeniden görevlendirilmesi mümkündür. üyelerin yeniden görevlendirilmesi mümkündür.. Yardım Komisyonu en az 4 kişi ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.
 
YürüIük
Madde 11 - Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik: yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Okunma 26628 defa
Bu kategoriden diğerleri: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ »

3 yorum

 • Yorum Linki zekeriya uzun Cumartesi, 17 Kasım 2012 13:59 yazan zekeriya uzun

  iyi günler ismim zekeriya uzun sultangazi ismet paşa 128 no 32 2 d oturuyorum işsizim 2 çocuğum var kırada oturuyorum geçım sıkıntısı yaşıyorum nasıl yardım ala bilirim

  Raporla
 • Yorum Linki merve Çarşamba, 13 Haziran 2012 11:03 yazan merve

  ev tutacam ama param yok gidecek yerimde yok çok zor durumdayım para yardımı ediyormusunuz.

  Raporla
 • Yorum Linki Nihat Kocabay Salı, 10 Ocak 2012 16:16 yazan Nihat Kocabay

  Belediyeler bu yönetmelikle Burs verebilirmi.

  Raporla

Yorum Ekle

(*)işaretli alanlar zorunludur.Temel HTML kodlar geçerlidir.

Giris

Son Mesajlar

ugur
Merhaba Süleyman Özgür Alan Benim İle İletişime Ge...
arif tezcan
sayın hocam:
1-yeni kurulan ilçeler nikah memurlu...
yavuz
Sayın Hocam,Belediye Başkanları kent konseylerine ...
altın fiyatları
446864
BugünBugün139
DünDün229
Ziyaretci: 1