Pazar, Ekim 20, 2019
   
YAZI BOYUTU
  • anitkabir
  • turkey
  • ataturk
Pazar, 26 Ağustos 2012 00:51

Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ (No: 2012/2)

Öğeyi Oyla
(0 oy)

23 Ağustos 2012 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28390

TEBLİĞ

Rekabet Kurumundan:

REKABET İHLALLERİNE İLİŞKİN BAŞVURU USULÜNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/2)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4 üncü ve/veya 6 ncı maddesi ile 7 nci maddesinin ihlal edildiği iddialarına ilişkin olarak Rekabet Kurumuna yapılacak başvurular ile bu başvuruların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları tespit ve ilan etmektir.

Hukuki dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Kanun: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu,

c) Kurul: Rekabet Kurulunu,

ç) Kurum: Rekabet Kurumunu,

d) Meslek personeli: Rekabet uzman yardımcısını, rekabet uzmanını, rekabet başuzmanını, kıdemli rekabet başuzmanını ve mesleki koordinatörünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Başvuru Şekil ve Şartları

Kuruma başvuru

MADDE 4 (1) Kuruma başvuru; ihbar, şikâyet ve Bakanlık talebi şeklinde yapılabilir. Başvurular gerçek kişilerce yapılabileceği gibi, kurum, kuruluş, birlik, dernek ve benzeri tüzel kişilerce de yapılabilir.

(2) Bu Tebliğ, kamu kurumları tarafından yapılacak başvuruları kapsamaz.

(3) Kamu kurumlarının, kendilerine intikal eden ve ilgisi nedeniyle Kuruma yönlendirdikleri başvurular da bu Tebliğ kapsamında ele alınır. Bu durumda ayrıca ilgili kamu kurumuna, başvurunun değerlendirmeye alındığına ilişkin bilgi verilir.

Şekli ve maddi şartlar

MADDE 5 (1) Kuruma başvuruların yazılı olarak yapılması esastır. Başvurular, posta aracılığıyla gönderilebileceği gibi, şahsen de Kuruma teslim edilebilir. Elektronik posta, faks, telefon gibi diğer yollarla da başvuru yapılabilir. Bu tür başvurular, ihbar olarak değerlendirilir. Sözlü olarak yapılan başvurular da, ilgili personel tarafından tutanağa bağlanarak ihbar olarak değerlendirilebilir.

(2) İlgili daire başkanlığı tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde, aşağıdaki unsurları içermediği anlaşılan veya inceleme talebi bulunmayan başvurular hakkında işlem yapılmaması esastır:

a) Gerçek kişiler tarafından yapılan başvurularda başvuru sahibinin adı ve soyadı, vatandaşlık numarası, adresi ile imzası,

b) Tüzel kişiler tarafından yapılan başvurularda, tüzel kişinin ticaret unvanı/işletme adı, adresi, imza sirküleri ile bu sirkülere göre tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olanların imzası,

c) Bir temsilci vasıtası ile yapılacak başvurularda, temsilcinin yetkili olduğunu gösterir belgenin aslı veya usulüne uygun bir şekilde aslına uygunluğu onanmış örneği, temsilcinin ve temsil olunan gerçek veya tüzel kişinin adresi ile temsilcinin imzası.

(3) Kurum, yukarıdaki koşulları taşımamakla birlikte, ciddi olduğunu değerlendirdiği başvurular hakkında resen işlem başlatabilir.

(4) İkinci fıkrada sayılan unsurları taşımakla birlikte, iddia olunan ihlale ilişkin olarak sadece ihlalin varlığına işaret eden soyut beyanlardan ibaret olan, ihlalin gerçekleşme şekli, yeri ve zamanı ile hakkında inceleme istenen teşebbüs veya teşebbüs birlikleri hakkında somut bilgi ve/veya belgeleri içermeyen ve Kurul tarafından iddiaların ciddi ve yeterli olarak ortaya konulmadığı değerlendirilen başvurular hakkında işlem yapılmaması esastır.

(5) Başvurular, Kurumun imkân ve öncelikleri dikkate alınarak, Kurum tarafından uygun bulunan takvim dâhilinde ele alınır.

(6) Konusu ve hakkında başvuruda bulunulan teşebbüsler bakımından ortak nitelik taşıyan başvurular mümkün olduğu ölçüde birlikte ele alınır.

(7) Başvuru sahibi, kimliğinin gizli tutulmasını talep edebilir. Böyle bir durumda, ilgilinin kimlik bilgilerine ve kimliğinin bilinmesine yol açabilecek her türlü bilgiye, Kurum içi yazışmalar dâhil, yapılacak yazışmalarda hiçbir şekilde yer verilmez.

(8) Başvuru sahibinin, yapmış olduğu başvuruda yer alan bilgi ve belgelere ilişkin olarak gizlilik talebi bulunması halinde, 18/4/2010 tarihli ve 27556 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2010/3 sayılı Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuruların Değerlendirilmesi ve İlgililere Bildirim

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 6 (1) Başvuruyu incelemekle görevlendirilen meslek personeli, gerekli görmesi halinde, önaraştırma başlatılmasından önceki aşamada iddia konusu ile ilgili olarak daha detaylı bilgi edinmek amacıyla başvuru sahibi ile telefon, elektronik posta gibi vasıtalarla iletişime geçebilir.

İlgililere bildirim

MADDE 7 (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unsurları taşıyan başvuruların safahatı hakkında en geç otuz gün içinde başvuru sahibine veya temsilcisine bilgi verilir. Bu aşamada işlemin sonucu hakkında bilgi verilmemişse alınan sonuç ayrıca bildirilir.

(2) İlgili daire başkanlığı tarafından 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen unsurları taşımadığı değerlendirilen başvurular için başvuru sahiplerine veya temsilcilerine herhangi bir bildirim yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yanlış ya da yanıltıcı bilgi verme

MADDE 8 (1) Kuruma başvuruları sırasında kasıtlı olarak yanlış ya da yanıltıcı bilgi verenler hakkında yasal işlem uygulanabilir.

Mevcut başvurular

GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, yürürlüğe girmesinden önce Kuruma intikal eden başvurulara uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 9 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

Okunma 15404 defa

Yorum Ekle

(*)işaretli alanlar zorunludur.Temel HTML kodlar geçerlidir.

Giris

Son Mesajlar

ugur
Merhaba Süleyman Özgür Alan Benim İle İletişime Ge...
arif tezcan
sayın hocam:
1-yeni kurulan ilçeler nikah memurlu...
yavuz
Sayın Hocam,Belediye Başkanları kent konseylerine ...
altın fiyatları
446867
BugünBugün142
DünDün229
Ziyaretci: 2