Perşembe, Ağustos 22, 2019
   
YAZI BOYUTU
  • turkey
  • ataturk
  • anitkabir

İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunlu hale getirilmekte, gelirlerin toplanması ve harcama yapılmasına imkan veren bütçeye ilişkin kararlar ile, imar ve gecekondu sorunlarının engellenmesi için bu konuların öncelikle ihtisas komisyonlarında görüşülmesi sağlanmaktadır. Kurulması zorunlu olan komisyonların bulunmadığı belediyelerde, ilk meclis toplantısında bunların teşkil edilmesi gerekmektedir.

İhtisas komisyonlarının oluşumu Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 inci maddesinde; Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Büyükşehir belediyelerinde bu komisyonlar en az beş en çok dokuz üyeden oluşturulur. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000 in üzerinde olan belediyelerde plan ve bütçe komisyonu ile imar komisyonunun kurulması zorunludur.

Komisyonlar, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İhtisas komisyonlarına siyasi parti grupları aday gösterebileceği gibi, üyeler de o partiden aday olabilir. Birden fazla komisyonda görev almak mümkündür.

Komisyonların toplam üye sayısının meclis üye tam sayısından fazla olduğu durumlarda komisyona üye veremeyen siyasi partilerin üyeleri ile bağımsız üyeler meclis kararıyla komisyonlarda görev alabilirler.

Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Komisyon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği meclis kararı ile düşürülebilir.

Komisyonlar üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. İhtisas komisyonları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Komisyonlar çalışmalarında uzman kişilerden de yararlanabilir.

Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere belediye meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir.

Gerektiğinde bir konu meclis başkanınca birden fazla komisyona havale edilebilir. Yönetmelik maddesi, ihtisas komisyonlarının oluşumu hususunda ayrıntılı düzenlemelere yer vermek suretiyle, tereddütlerin bir ölçüde önüne geçmeyi amaçlamıştır.

İlgili ihtisas komisyonlarında görüşülen konular, müteakip meclis toplantısında karara bağlanacaktır. Aynı hüküm, 5216 sayılı Kanunun ihtisas komisyonlarına dair maddesinde de yer almaktadır.

Ancak, ihtisas komisyonlarına havale edilen konuların, havale edildiği tarihten itibaren 5 günlük meclis toplantısı döneminden sonra mı, yoksa 5 günlük toplantı döneminde mi toplanarak görüşüleceği hususunda tereddüte düşüldüğü yönünde İçişleri Bakanlığına sürekli müracaatta bulunulmaktadır. Hüküm aynı olduğu için, emsal teşkil etmesi bakımından başvurulara verilen cevab aşağıdaki gibidir.

 “…ihtisas komisyonları eğer isterlerse kendilerine havale edilen konuların görüşülmesi için, meclis toplantısı bitmeden görüşmelere başlayabilecektir. Ancak, ihtisas komisyonu üyesi aynı zamanda meclis üyesi olduğundan, bu görüşmeler meclis toplantısını aksatacaksa meclis toplantısı bittikten sonraki ilk iş günü görüşmelere başlamasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.” şeklinde görüş verilmiştir.

Yine ihtisas komisyonu toplantıları hakkında bir başka tereddüt konusu; belediye meclisince komisyona havale edilen ve rapora bağlanan hususların, belediye başkanınca ilk meclisin gündemine alınmadan uzmanlara inceletme imkanı bulunup bulunmadığı hakkındadır.

Bu konu hakkındaki görüş de; “… komisyona havale edilen ve rapora bağlanan konunun, müteakip meclis toplantısında gündeme alınarak meclis tarafından verilecek karara göre hareket edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.” şeklindedir.

Hem meclis, hem ihtisas komisyonu, hem de encümen toplantılarına katılımlar için ödenecek huzur hakları konusunda İzmir Karşıyaka Belediye Başkanlığına gönderilen İçişleri Bakanlığının 3.5.2005 tarihli ve 81174 sayılı yazısında; “Kanunun 24 üncü maddesi çerçevesinde oluşturulan ihtisas komisyonlarından imar komisyonu en fazla 10, diğer komisyonlar 5 iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandıracak ve bu sürenin sonunda meclise sunacaklardır. Komisyonların kesintisiz mi, yoksa aralıklarla mı toplanacağına, iş yüküne göre komisyon tarafından karar verilecektir.

Meclis toplantısı ve ihtisas komisyonu toplantısı aynı güne rastladığı takdirde, meclis üyesi her iki toplantıya da katılmış ise, yalnızca meclis toplantısı için huzur hakkı alabilecek, farklı günlerde yapılan hem meclis, hem ihtisas komisyonu toplantısına katılan üyelere ise Kanunda belirtilen sınırlamalar dahilinde her iki toplantı için de huzur hakkı ödenebilecektir.

....

Meclis ve ihtisas komisyonu toplantısı aynı güne rastlar ve üye her ikisine de katılırsa, yalnızca bir günlük huzur hakkı ödenecektir. Ancak, meclis ve encümen toplantısı aynı güne rastlar ve üye her ikisine de katılırsa, meclis toplantısı için huzur hakkı, encümen toplantısı için aylık ödenek ödenebilecektir.” Denilmiştir.

İhtisas Komisyonuna Üye Seçimi:

Bu çerçevede, her iki partinin de eşit üye sayısına sahip olması durumunda 3 veya 5 kişilik ihtisas komisyonunun ne şekilde oluşturulacağına dair Sulusaray Belediye Başkanlığına gönderilen İçişleri Bakanlığının 08.02.2005 tarihli ve 80326 sayılı yazısı “İlgi yazınızda belirtilen rakamlara göre komisyon oluşturulmasına dair hesaplama aşağıda gösterilmiştir.

                        Belediye Meclisi toplam üye sayısı      : 9

                        DYP                                                    : 4

                        MHP                                                   : 4

AKP                                                   :  1

                        Üyelerin toplam üye sayısına oranları

                        DYP                                                    : 4/9 = 44,44

                        MHP                                                   : 4/9 = 44,44

AKP                                                   : 1/9 = 11,11

          

(Oranlar en yüksek 3, 4 ve 5 oranı bulununcaya kadar sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5,…. rakamlarına bölünür)

 

                                   1                      2                      3                      4                      5

DYP     :                      44,44               22,22               14,81               11,11               8,88

MHP    :                      44,44               22,22               14,81               11,11               8,88

AKP     :                      11,11               5,55                 3,70                 2,77                 2,22

Bu hesaplamaya göre, en yüksek orana sahip sayılar sırasıyla 44,44, 22.22, 14.81 sayılarıdır.

            DYP ve MHP eşit üye sayısına sahip olduğu için, 3 ve 5 kişilik komisyon kurulması halinde oranlarda eşitlik bulunduğundan bu mümkün olamamaktadır. Kanunda üçten az, beşten fazla olmamak üzere denildiğine göre, 4 kişilik komisyon üyeliğinin 2 DYP, 2 MHP olarak paylaştırılması uygun olacaktır.” şeklindedir.

            Eşit üye sayısına mensup partilere göre bir örnek İçişleri Bakanlığının İzmir-Doğanbey Belediye Başkanlığına gönderdiği 26.10.2005 tarihli ve 82813 sayılı yazısında İlgi yazınızda, belediye meclisi üye sayısının belediye başkanı dahil 5 AKP, 5 CHP olmak üzere  toplam 10 olduğu, ihtisas komisyonlarının oluşturulmasında ise belediye başkanının bulunduğu taraf çoğunluk olduğu için 3 kişilik komisyonlara 2 AKP’li, 1 CHP’li, 5 kişilik komisyonlara 3 AKP’li, 2 CHP’li üye alındığı belirtilmekte ve yapılan işlemin doğru olup olmadığı sorulmaktadır.

5393 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında “İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.”

            9.10.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında “Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Ancak karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Belediye başkanı, meclis üye tam sayısına dâhildir. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”,

            21 inci maddesinde “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Büyükşehir belediyelerinde bu komisyonlar en az beş en çok dokuz üyeden oluşturulur. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000 in üzerinde olan belediyelerde plan ve bütçe komisyonu ile imar komisyonunun kurulması zorunludur.

            Komisyonlar, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İhtisas komisyonlarına siyasi parti grupları aday gösterebileceği gibi, üyeler de o partiden aday olabilir. Birden fazla komisyonda görev almak mümkündür.

            Komisyonların toplam üye sayısının meclis üye tam sayısından fazla olduğu durumlarda komisyona üye veremeyen siyasi partilerin üyeleri ile bağımsız üyeler meclis kararıyla komisyonlarda görev alabilirler.

            Komisyon üyeliklerinde eksilme olduğu takdirde süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Komisyon toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği meclis kararı ile düşürülebilir.

            İmar ve bütçeye ilişkin konular hakkında meclis tarafından karar alınmadan önce ilgili komisyonlarda görüşülmesi zorunludur.

            İhtisas komisyonları toplantılarını, meclisin toplantı süresinde veya müteakip günlerde yapar. İmar ve bayındırlık komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü toplanarak kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır ve raporunu meclise sunar. Rapor  Kanunda öngörülen sürenin sonunda meclise sunulmadığı takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır.

            İhtisas komisyonları toplantılarına Kanunda belirtilen kişi, kurum ve kuruluşların katılımına ilişkin usul ve esaslar hakkında meclis önceden genel bir karar alabileceği gibi herhangi bir komisyon toplantısı için ayrıca bir karar da alabilir. Meclisin bir karar almadığı durumlarda komisyon uygun gördüğü takdirde katılım için gerekli tedbirleri alır.

            Komisyonlar üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. İhtisas komisyonları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Komisyonlar çalışmalarında uzman kişilerden de yararlanabilir.

            Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere belediye meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir.

            Gerektiğinde bir konu meclis başkanınca birden fazla komisyona havale edilebilir.”,

            hükümleri bulunmaktadır.

Yukarıdaki hükümlere göre, belediye başkanı meclis üye tam sayısına dahildir. İhtisas komisyonları ise, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının, meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle en az üç, en çok beş üyeden oluşturulabilecektir. Dolayısıyla komisyonların 4 kişiden oluşturulması da mümkündür. Eğer komisyonların 3 veya 5 kişilik komisyon kurulması durumunda üçüncü veya beşinci üyenin hangi partiden seçileceği belirlenemeyecektir.

            Kanuna ve Yönetmeliğe göre komisyonlara 3 kişi ile 5 kişi arasında üye seçilebileceğinden, Belediyenizce oluşturulacak komisyonların 4 kişiden teşekkül ettirilmesi, 3 ya da 5 kişiden oluşturulması isteniyorsa, bu durumda üçüncü veya beşinci üyenin hangi partiden seçileceğinin kur’a usulüyle belirlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

            İhtisas Komisyonu ve Denetim Komisyonu seçimleri yapılırken Belediye Başkanını da dahil etmek gerekir.

 

            DENETİM KOMİSYONU

Denetim komisyonuna ilişkin olarak Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 nci maddesinde Kanunun uygulanmasına yönelik olarak “İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, her yılın Ocak ayı toplantısında meclis, üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur.

Denetim komisyonu, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyona üye seçiminde ihtisas komisyonlarına üye seçimindeki usul ve esaslar uygulanır.

Denetim komisyonu kendi arasından bir başkan, bir başkan vekili seçer. Denetim komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Denetim komisyonu, belediye binası içinde belediye başkanı tarafından belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi kamu kuruluşları personelinden de yararlanabilir. Komisyon tarafından istenen bilgi ve belgelerin iade edilmek üzere verilmesi zorunludur.

Denetim komisyonlarında görev yapan meclis üyelerine huzur hakkı ödenebileceğine dair 5272 sayılı Belediye Kanunu yürürlükte iken Zonguldak Valiliğine gönderilen 05.04.2005 tarihli ve 80955 sayılı yazıda; “Denetim komisyonu meclisin Ocak ayı toplantısında oluşturulacak ve çalışmasını Şubat ayı sonuna kadar tamamlayacaktır. Komisyonunun toplantı günleri iş durumuna göre komisyon tarafından belirlenecek ve komisyon üyelerine fiilen çalışılan  gün sayısı kadar huzur hakkı ödenecektir. Ancak, Kanunda bu komisyonun çalışma süresi Şubat ayı sonu ile sınırlandırıldığından, Şubat ayı sonrasında yapılan toplantılar için huzur hakkı ödenmesine imkan bulunmamaktadır.” denilmiştir. 5272 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran 5393 sayılı Kanunda da, önceki uygulamalarda aksayan yönler tespit edildiğinden, denetim komisyonu çalışmalarının 45 iş günü içinde tamamlanacağına yer verilmiştir. Her ne kadar 5393 sayılı Kanunda da komisyonu teşkil eden belediye meclis üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğine yer verilmemişse de, Kanunun 32 nci maddesi çerçevesinde komisyon toplantılarına katılan meclis üyelerine, kanunda belirtilen toplantı gün sayısını geçmemek üzere huzur hakkı verilebilecektir.

            Aynı gün, hem denetim komisyonu hem de ihtisas komisyonu toplantısı yapılması halinde, her iki toplantıya da katılan üyeye huzur hakkı verilebilecek midir?

Bu konu Karşıyaka Belediye Başkanlığı tarafından açıklama istenmiş olup, İçişleri Bakanlığınca verilen 22.03.2005 tarihli ve 80262 sayılı cevap yazısında “…aynı gün yapılan denetim komisyonu ile başka bir ihtisas komisyonu toplantısının her ikisine de katılan üyeye bir günlük huzur hakkı verilecektir.” denilmiştir.

            Belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilen belediye meclis üyesinin aynı zamanda Denetim Komisyonu üyesi olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceği konusundaki görüş sorulmuştur. İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 25.2.2005 tarihli ve 884 sayılı yazısın da; “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü konuya ilişkin olarak; “Belediye başkan yardımcısı, belediyenin iş ve işlemleriyle ilgili olarak görev yapacak olup, yetki devri halinde imza atabilecektir.

Denetim komisyonu ise, belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için oluşturulacağından, başkan yardımcısının denetim komisyonunda da üye olması durumunda, denetim sağlıklı yapılamayacağından, iki görevin aynı kişide birleşmesinin uygun olmayacağı” Şeklindedir.

Maddenin 5 inci fıkrasına göre de Komisyon çalışmasını 45 iş günü içinde tamamlayacak ve buna ilişkin raporunu Mart ayının sonuna kadar Meclis başkanlığına sunacaktır. Kanunun 56 ncı maddesine göre Başkanın hazırlayacağı faaliyet raporu ise Nisan ayı toplantısında Meclise sunulacaktır.

Diğer taraftan, 24. maddede yer alan İhtisas Komisyonları üyelerinin seçiminde gizlilik aranmaz iken Denetim Komisyonlarının keza uzmanlık (en azından genel bilgi birikimi) isteyen üyeliklerine seçimde gizlilik kuralının getirilmesi de anlamsızdır.

Son fıkra ile ilgili bir görüşümüzü de ayrıca belirtelim.

Meclis bir karar organıdır. O organda ilgili icrai işlerin belediye başkanlığı aracılığı ile yapılması uygun düşer. Dolayısıyla bir suç duyurusunda bulunulacaksa (bu duyuru belediye başkanı ile ilgili olmadıkça) meclis başkanının isteği üzerine belediye başkanınca yapılması mantıklı olur.

Denetim komisyonu çalışmalarında görevlendirilecek kişilerde aranacak şartlar ise Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinde açıklanmıştır.

            Ancak, siyasi partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde teşkilatlarında halen görevli olan kişiler, denetim komisyonlarında uzman olarak görevlendirilemeyecektir.

            Denetim komisyonuna üye seçimi

            Uşak Belediye Başkanlığına İçişleri Bakanlığınca gönderilen 13.01.2005 tarihli ve 80121 sayılı yazıda; “İlgi yazınızda, başkan dahil toplam 32 üyesi bulunan belediye meclisinden denetim komisyonuna seçilecek üyeler hakkında tereddüde düşüldüğü belirtilmektedir.

            Yazınızda verilen bilgilere göre 3 kişilik ve 5 kişilik denetim komisyonu üye seçiminin hesaplanması aşağıda gösterilmiştir;

Belediye Meclisi toplam üye sayısı      : 32

            AKP                                                    : 16

            MHP                                                   :   9

CHP                                        :   7

 

            Üyelerin toplam üye sayısına oranları

            AKP     : 16/32= 50.00

            MHP    :   9/32=  28.12

CHP    :   7/32=  21.87

Nispi Temsil Yöntemi İle Üye Belirlenmesi :

(Oranlar en yüksek 3 ve 5 sayısı bulununcaya kadar sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5,…. Rakamlarına bölünür)

 

                        1                      2                      3                      4                      5

 

AKP     :           50.00               25.00               16.66               12.50               10.00

MHP    :           28.12               14.06                 9.37                 7.03                 5.62

CHP                21.87               10.93                 7.29                 5.46                 4.37

 

Bu hesaplamaya göre, en yüksek orana sahip sayılar sırasıyla 50.00, 28.12, 25.00, 21.87 ve 16.66 sayılarıdır.

3 kişilik denetim komisyonunda iki üye AKP, 1 üye MHP’den belirlenecektir. 5 kişilik denetim komisyonu kurulmak isteniyorsa, 3 üye AKP, 1 üye MHP, 1 üye de CHP’den yer alacaktır. Denilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda ihtisas komisyonları düzenlenmiş olmakla birlikte denetim komisyonundan söz edilmemiştir. Ancak 5216 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde “Belediye Kanunu ve diğer ilgili Kanunların bu kanuna aykırı olmayan hükümleri ilgisine göre büyükşehir, büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyeleri hakkında da uygulanır.” hükmü bulunmaktadır.

Bu bakımdan, büyükşehir belediyelerinde de denetim komisyonu kurulması gerekmektedir.

Kategori HABERLER
Perşembe, 27 Ekim 2011 01:24

BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ

 

11 Nisan 2007 ÇARŞAMBA                                             Sayı : 26490

İçişleri Bakanlığından:

BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, belediye zabıta teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik belediyelerin zabıta teşkilatını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 51 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

             a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

             b) Belediye zabıtası: Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel zabıta kuvvetini,

             c) Belediye zabıta personeli: Belediye zabıta birimindeki daire başkanı, müdür, şube müdürü, amir, komiser ve memurlarını,

             ç) Değerlendirme formu: Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme eğitimine alınacakların öğrenim durumu, hizmet süresi, disiplin ve sicil şartları açısından değerlendirilerek tabi tutulacağı puanlamayı gösteren formunu,

             d) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak verilecek hizmet içi eğitimini,

             e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavını,

             f) Zabıta birim amirliği: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen birimleri,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Zabıta Teşkilatı

             Kuruluş

             MADDE 5 – (1) Belediye zabıta teşkilatı; 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belediye meclisi kararı ile oluşturulur. Teşkilat oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması, zabıta hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.

             (2) Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, zabıta teşkilatı için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler kurulabilir.

             (3) Belediye zabıtası, hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre, sağlık, trafik ve turizm gibi kısımlara ayrılabilir.

             (4) Belediye zabıtası, hizmetin özelliğine göre sabit, gezici veya toplu olarak görev yapar.

             Kadro ve unvanlar

             MADDE 6 – (1) Belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş; daire başkanı, zabıta müdürü, zabıta şube müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur.

             Bağlılık

             MADDE 7 – (1) Belediye zabıta teşkilatı belediye başkanına bağlıdır. Belediye başkanı, zabıta teşkilatı üzerindeki yetkilerini belediye başkan yardımcısına; büyükşehirlerde genel sekreter veya genel sekreter yardımcısına devredebilir.

             (2) Özel kanunların yetkili kıldığı hallerde mahallin en büyük mülki amiri belediye zabıtasını görevlendirebilir. Bu durumlarda ilgili belediye başkanlığına bilgi verilir.

             Görev alanı

             MADDE 8 – (1) Belediye zabıtası belediye sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca, mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir.

             (2) Büyükşehir belediye zabıtası ile büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye zabıtalarının birlikte görev yaptığı durumlarda gözetim ve koordinasyon yetkisi, büyükşehir zabıta biriminin en üst amirine aittir. Bu durumda büyükşehir belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinin ilçe ve ilk kademe belediyesinin görevlendireceği zabıta amirinden daha üst rütbeli veya aynı rütbede ise kıdemli olması şarttır.

             Çalışma düzeni

             MADDE 9 – (1) Belediye zabıta hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde aynı Kanunun 101 inci maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra belediye zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve belediye başkanının onayı ile tespit olunur. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.

             (2) Zabıta personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenebilir. Belediye zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dâhilinde personele 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

             Görevleri

             MADDE 10 – (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:

             a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;

             1) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

             2) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

             3) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

             4) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

             5) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.

             6) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.

             7) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

             8) 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

             9) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

             10) 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

             11) 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

             12) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

             13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

             14) 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

             15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

             16) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

             17) 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.

             18) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.

             19) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

             20) 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

             21) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

             22) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

             23) 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

             24) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.

             25) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

             b) İmar ile ilgili görevleri;

             1) Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

             2) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.

             3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

             4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

             c) Sağlık ile ilgili görevleri;

             1) 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

             2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

             3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

             4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

             5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

             6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

             7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

             8) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

             9) 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

             10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

             11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

             12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

             ç) Trafikle ilgili görevleri;

             1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

             2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.

             3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

             4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,

             5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

             6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

             7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

             d) Yardım görevleri;

             1) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

             2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

             3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

             Yetkileri

             MADDE 11 – (1) Belediye zabıtası; kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve yetkili belediye organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;

             a) Umuma açık yerlere girer, gerekli kontrolleri yapar, sahip veya işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenler,

             b) Boşaltılması ve yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere kanuni yetkililerle birlikte girer ve yasal yaptırım uygular,

             c) Mevzuatla belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenler,

             ç) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önler,

             d) Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri men eder,

             e) Taşıtların durmak, duraklamak ya da park etmek suretiyle yolları, herkesin gelip geçmesine mahsus yerleri ve yaya kaldırımlarını işgallerini önler,

             f) Umumi yol, kaldırım ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önler,

             g) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin, pazar veya panayır kurulan yerler, meydanlar, mezat yerleri, yol, meydan, pazar, iskele, köprü gibi umuma ait yerlerde satışına izin vermez ve bunların satışını engeller, satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkili makamlara teslim eder,

             ğ) Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini yetkililerin isteği ve raporu üzerine imha eder,

             h) Sahipsiz olup, beldede başıboş dolaşan hayvanların muhafaza altına alınmasını sağlar ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel olanların veteriner ekiplerince usulü dairesinde etkisiz hale getirilmesine yardımcı olur,

             ı) Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, çevreyi kirletenlere, pazar ve panayır yerlerinde geliş ve gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunur, uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemi yapar.

             Sorumluluğu

             MADDE 12 – (1) Belediye zabıtası amir ve memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle, hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atama Şartları

             Zabıta memurluğuna atanma şartları

             MADDE 13 – (1) Zabıta memurluğuna atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra;

             a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

             b) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

             c) Sınavın yapıldığı tarihte 25 yaşını doldurmamış olmak,

             şartları aranır.

             Yazılı ve sözlü sınav

             MADDE 14 – (1) İlk defa zabıta memurluğu kadrolarına atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’na girmeleri ve sınav komisyonunca belirlenecek taban puanı almaları şarttır.

             (2) Bu sınava giren adaylardan zabıta memuru olarak atanmak isteyenler; belediyenin kadro sayısı ile aranan nitelikleri belirterek açtığı ve kendi internet sitesi ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde, Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin en az birinde ve bir mahalli gazetede ilan ettiği zabıta memurluğu sınavına başvururlar. Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır.

             (3) Sözlü sınav, sözlü sınav komisyonunca yapılır. Sözlü sınav komisyonu bir başkan ile en az iki üyeden oluşur. Komisyonun başkan ve üyeleri belediye başkanınca belirlenir. Komisyon üyelerinden en az birinin zabıta biriminden olması şarttır.

             (4) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkan ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notlar toplamının ortalaması alınarak yapılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

             (5) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları mesleki konularda uygulamalı olmak üzere, bu Yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartlara sahip olup olmadıkları açısından değerlendirir.

             (6) Başarı notu, sözlü sınavda alınan not ile KPSS notun ortalamasıdır. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını iki sınavın ortalamasına göre en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar.

             (7) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav sonunda belirlenen başarı notu sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyesinde ilan edilir. Ayrıca sınav sonuçları kazanan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

             (8) Ayrıca sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde ilgili belediyesine başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre adaylar çağrılır. Açıklanan yedek başarı listesi bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

             (9) Sınavı kazananlar, belediye başkanının onayı ile zabıta memuru olarak göreve atanır ve bunların bilgileri Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

             Atama sırasında istenecek belgeler

             MADDE 15 – (1) İlk defa zabıta memurluğu kadrolarına atanacaklardan;

             a) Nüfus cüzdanı veya ilgili Kurumca onaylı sureti,

             b) Diploma veya ilgili Kurumca onaylı sureti,

             c) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,

             ç) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

             d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan

             istenir.

             Başka memurluklardan naklen geçiş

             MADDE 16 – (1) Herhangi bir resmi kuruluştan veya belediyenin diğer hizmet birimlerinde asil memur iken, belediye zabıta memurluğuna geçmek isteyenler; 30 yaşını aşmamaları, 13 üncü maddedeki yaş dışındaki diğer şartları taşımaları ve 14 üncü maddede öngörülen sınavda başarılı olmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyularak zabıta memurluğuna atanabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme Esasları

             Görevde yükselme şartları

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan unvanlardan daire başkanı ve zabıta müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

             a) Zabıta şube müdürlüğüne atanabilmek için;

             1) Meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmesi veya en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

             2) En az iki yıl zabıta amiri olarak çalışmış olmak,

             3) 1-4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

             4) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

             5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

             6) Kadro durumu elverişli olmak,

             b) Zabıta amirliğine atanabilmek için;

             1) En az lise mezunu olmak,

             2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl zabıta komiseri olarak çalışmış olmak,

             3) Yüksek öğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,

             4) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

             5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

             6) Kadro durumu elverişli olmak,

             c) Zabıta komiserliğine atanabilmek için;

             1) En az lise mezunu olmak,

             2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl zabıta memuru olarak çalışmış olmak,

             3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

             4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

             5) Kadro durumu elverişli olmak,

             şartları aranır.

             (2) Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirlerler. Bu sürelerin en az iki yılının zabıta teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.

             Görevde yükselme eğitimi

             MADDE 18 – (1) Zabıta birimleri görevde yükselme eğitimine katılacak personeli belirleyerek insan kaynakları birimine bildirir.

             (2) Belediyenin insan kaynakları birimi tarafından; atama yapılacak boş kadronun unvanı, adedi, derecesi, sınava girecek personelde aranacak şartlar, son başvuru tarihi, sınavın yapılacağı yer ve tarihi belirlenir.

             (3) Bu bilgiler sınav tarihinden en az bir ay önce insan kaynakları birimi tarafından zabıta teşkilatına duyurulur. Zabıta teşkilatı da bu duyuruyu adaylara bildirir. İdarece ivedilik ve zorunluluk görülen hallerde bu duyuru süresi yarısına kadar kısaltılabilir.

             (4) Görevde yükselme eğitimine katılmak isteyen personel, kurumca belirtilen tarihe kadar başvurularını birimleri aracılığı ile insan kaynakları birimine yapar.

             (5) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Başvuranların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçtiği takdirde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formu doldurularak puanlama yapılır. Eğitime alınacak olanlar en çok puanı alandan başlayıp boş kadro sayısının üç katına indirilmek suretiyle insan kaynakları birimi tarafından duyurulur. Puanların eşit olması durumunda sırasıyla hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olana öncelik verilir.

             Görevde yükselme eğitimine katılma şartları

             MADDE 19 – (1) Görevde yükselme eğitimine başvurabilmek için; son başvuru tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, unvanlar için sınav hariç belirtilen şartları taşıması gerekir.

             (2) Aday memurların, görevden uzaklaştırılanların, 657 sayılı Kanuna göre memur statüsünde olmayanların ve belediye kadrosunda bulunmayanların görevde yükselme eğitimine başvuruları kabul edilmez. Bunlar, düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmazlar ve belediyece açılan görevde yükselme sınavına giremezler.

             (3) Aylıksız izinli olanlar ile belediye kadrolarında bulunmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar, aylıksız izin ve geçici görev hallerinin sona ermesi durumunda görevde yükselme eğitimine katılabilirler.

             Görevde yükselme eğitiminin şekli ve süresi

             MADDE 20 – (1) Belediye, zabıta personelinin görevde yükselme eğitim programlarını, kendi imkânlarıyla düzenleyebileceği gibi, yüksek öğretim kurumları veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla müşterek olarak düzenleyebilir. İlçe, ilk kademe ve belde belediyeleri; büyükşehirlerde büyükşehir belediyesinin, diğer yerlerde il belediyesinin düzenlediği görevde yükselme eğitim programlarına personelini gönderebilirler. Büyükşehir veya il belediyelerinin görevde yükselme eğitim programına personelini gönderen belediyeler, sınav kurullarını kendileri oluşturur ve bu kurullar vasıtası ile sınavlarını yaparlar.

             (2) Eğitim, günde yedi saat olmak üzere en az iki hafta en fazla sekiz hafta olarak düzenlenir. Eğitime alınacakların görevde yükselme eğitim programlarının tamamına katılmaları şarttır. Ancak, kurumlar tarafından en fazla 10 ders saati kadar mazeret izni verilebilir.

             (3) Görevde yükselme eğitimi bu Yönetmeliğin 21 inci maddesindeki konuları kapsayacak şekilde ve anılan maddede belirtilen ağırlığa göre programlanır.

             (4) Görevde yükselme eğitimini başarı ile tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

             Görevde yükselme eğitiminin konuları

             MADDE 21 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

             a) T.C. Anayasası;

             1) Genel esaslar,

             2) Temel haklar ve ödevler,

             3) Devletin temel organları,

             b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Milli Güvenlik,

             c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

             ç) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

             d) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

             e) Mesleki temel eğitim;

             1) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

             2) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

             3) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve ilgili mevzuat,

             4) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuat,

             5) 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun,

             6) 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat,

             7) 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve ilgili mevzuat,

             8) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat,

             9) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat,

             10) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat,

             11) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat,

             12) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

             13) Belediye zabıtasının tarihçesi ve bu Yönetmelik,

             (2) Bu mevzuata ek olarak zabıtayı ilgilendiren her türlü kanun, yönetmelik ve yeni çıkacak yasalar da dikkate alınarak, ihtiyaca göre eğitim programlarında düzenleme yapılabilir.

             (3) Ayrıca zabıta amirliği ve daha üst kadrolara atanacaklar, zaman yönetimi, karar verme teknikleri, toplantı yönetimi, liderlik, performans yönetimi ve denetimi, stratejik planlama gibi konularda da eğitime tabi tutulur.

             (4) Eğitim programının %60’ı mesleki temel eğitim konularından oluşturulur.

             Sınav kurulu ve görevleri

             MADDE 22 – (1) Görevde yükselme sınavına ilişkin işlemleri yürütmek üzere en az üç kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, belediye başkanının görevlendireceği kişinin başkanlığında, insan kaynakları hizmetlerini yürüten birim amiri, zabıta birim amiri ile belediye başkanının görevlendireceği diğer üyelerden oluşur. Aynı usulle yeterli sayıda yedek üye de belirlenir. Sınav kurulunun oluşturulamadığı yerlerde bu niteliklere haiz üye görevlendirilmesi mahallin mülki idare amirinden talep edilir. Sınav kuruluna seçilen üyeler, görevde yükselme eğitimine alınacak personelden görev ve unvan bakımından daha düşük seviyede olamaz.

             (2) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığı görevde yükselme sınavında görev alamazlar.

             (3) Sınav kurulu, yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.

             Görevde yükselme sınavı

             MADDE 23 – (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların görevde yükselebilmeleri için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılacak sınavlara katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.

             (2) Görevde yükselme sınavı, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan konulardan yapılır. Sınav soruları ders konu ve saatleri ile orantılı olarak sınav kurulunca hazırlanır.

             (3) Sınavda başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması zorunludur.

             Sınav sonuçlarının açıklanması

             MADDE 24 – (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

             Sınav sonuçlarına itiraz

             MADDE 25 – (1) Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

             (2) İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır.

             (3) Sınav kurulu, sınav sonuçlarına ilişkin itirazları sınavı yapan kurumla da görüşerek en geç on gün içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.

             Sınavı kazananların atanması

             MADDE 26 – (1) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, 3 ay içinde başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. İlan edilen boş kadrolara atama yapıldıktan sonra bu kadroların boşalması durumunda sınavda başarılı olan diğer adaylar arasından başarı sırasına göre iki yıl içinde atama yapılabilir.

             (2) İlan edilen veya boşalan kadrolara, görevde yükselme sınavında başarılı olanlar atanmadan diğer mahalli idarelerden veya herhangi bir resmi kurumdan naklen veya açıktan atama yapılamaz.

             Sınav belgelerinin saklanması

             MADDE 27 – (1) Görevde yükselme sınavında başarılı olarak ataması yapılanların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar insan kaynakları birimince saklanır.

ALTINCI BÖLÜM

Eğitim-Spor ve Denetim

             Eğitim

             MADDE 28 – (1) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve belediye idareleri tek başlarına, birkaçı bir araya gelerek veya birlikler vasıtasıyla zabıta amir ve memurlarının genel kültürlerini, meslek bilgilerini ve verimliliklerini arttırmak, hizmete yatkınlıklarını sağlamak, geliştirmek, gelişen şartların gerekli kıldığı alanlardaki görgülerini arttırmak ve daha üst kadrolara hazırlamak amacıyla eğitim programları düzenlerler.

             (2) Ayrıca zabıta teşkilatlarının personelinin temel ve teknik eğitimleri, gerektiğinde eğitim merkezi bulunan kamu kurum ve kuruluşları, üniversitelerin ilgili bölümleri veya ilgili sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.

             Spor

             MADDE 29 – (1) Zabıta personelinin fiziki nitelikleri, hazırlanan spor programları ile desteklenir. Personele; kültür-fizik çalışmaları, atletizm, aletli sporlar, mukavemet ve denge sporları ile uygun görülecek diğer mesleki spor faaliyetleri yaptırılarak iş verimlilikleri arttırılır.

             (2) Zabıta personelinin belirtilen sportif çalışmaları ve mesleki sporları yapabilmesi için gerekli alan düzenlemesi ile araç gereç ve özel spor kıyafetleri belediye tarafından temin edilir. Ayrıca bu konuda belediyenin spor ve sosyal tesislerinden yararlanılır. Zabıta teşkilatına yurt içi ve yurt dışında düzenlenen spor etkinliklerine ve zabıta spor müsabakalarına katılma imkânı sağlanır.

             (3) Gönüllü zabıtalar da bu hak ve imkânlardan istifade eder.

             Denetim

             MADDE 30 – (1) Belediye zabıta teşkilatı personelinin çalışmaları;

             a) Bakanlık denetim elemanları,

             b) Valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları ile bunların görevlendireceği diğer personel,

             tarafından denetlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Belediye Zabıtası Kılık ve Kıyafeti

             Kılık ve kıyafete ilişkin kurallar

             MADDE 31 – (1) Kılık ve kıyafete ilişkin başlıca kurallar şunlardır:

             a) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenmiş haller dışında kıyafet üzerine başka bir teçhizat veya madalya, rozet ve benzeri şeyleri takamaz.

             b) Belediye zabıta personeline verilen kıyafet ve rütbe işaretleri ile bağlı bulunduğu belediyenin amblemleri bu Yönetmelikte gösterilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır.

             c) Kıyafet, temsil edilen görevin şeref ve itibarına yakışır bir şekilde temiz ve bakımlı olmalıdır.

             ç) Resmi kıyafetle bulunanlar, üniformanın itibarını kırıcı davranışlarda bulunamazlar.

             d) Belediye zabıtası için yaptırılacak kıyafette kullanılacak malzemenin iyi kalitede olması gözetilir.

             e) Belediye zabıtalarına verilecek kıyafetin, mevsim ve iklim şartlarına göre giyilme zamanlarını belediye başkanları belirler.

             f) Belediye zabıta kuruluşunun amirleri ve bu kuruluşu denetim ve teftiş yetkisine sahip bulunanlar, belediye zabıta personelinin bu Yönetmelik hükümlerine uygun nitelikte giyinmelerini ve hareket etmelerini sağlamakla yükümlüdürler.

             g) Belediye bandosu belediye zabıta personelinden teşekkül ettiği takdirde, bu Yönetmelikte belirtilen tören kıyafeti üzerine işaret olarak "Bando Liri" takarlar.

             ğ) Belediye zabıta personeli kollarına 10 uncu maddedeki görevlerine göre kolluk ve işaretleri takabilir.

             h) Verilen giyecek eşyasının iyi, temiz, sağlam ve noksansız bulundurulması ve kullanılması zorunludur. Giyim eşyasının bakım ve tamiri kullanan personel tarafından yapılır.

             Belediye zabıta personeline verilecek giyecek yardımı

             MADDE 32 – (1) Belediye zabıta personeline verilecek giyecek yardımı; yazlık, kışlık ve tören elbisesi olmak üzere ihtiyaca ve günün şartlarına göre 657 sayılı Kanunun 211 inci maddesi esas alınarak belediyece karşılanır. Yazlık ve kışlık elbise her yıl, tören elbisesi ise iki yılda bir verilir.

             (2) Zabıtanın kılık kıyafeti, iklim ve mevsim şartlarına ve yapılan görevin özelliklerine göre bu Yönetmelikte belirtilen rütbe işareti ve tanımlanan şekiller haricinde şekil, renk ve işaret kullanılmamak ve herhangi bir kurumun kıyafetini çağrıştırmamak üzere İçişleri Bakanlığınca farklılık yapılabilir.

             Giyim eşyasının renk, cins ve şekilleri

             MADDE 33 – (1) Belediye zabıta personelinin giyeceği mont oksfort su geçirmez kumaştan, gök mavisi ve koyu lacivert çift parçalı imal edilir, pantolon, ceket ve parka ise koyu lacivert renkte yün, serj veya lastikotin kumaştan olup teferruatı aşağıda açıklandığı gibidir.

             (2) Erkek personel için;

             a) Mont (Şekil-1): İki parça renkten oluşur. Hakim rengi koyu lacivert olup montun yan cepleri üzerinden bel lastiğine kadar olan kısım gök mavisi renktedir. Gece kullanımlarda emniyet açısından kollarda dirsek altına kadar açık mavi şeridin üzerinde gri fosforlu şeritler bulunur. Montun sırt kısmında büyük harflerle ilgili belediyesinin ismi oval yazılır, bu yazının alt ortasına gelecek şekilde de "ZABITA" yazısı yazılır. Kollar ve bel lastiklidir, mont’un kolları ve içi miflonlu, astarı takılıp çıkarılabilecek şekilde gizli fermuarlıdır. Sol kolda şehir ambleminin altında iki adet gizli kalem cebi bulunur. Mont’un yan cepleri gizli, 45 derece yatık, fermuarlı ve fermuarı gizleyen kumaş hakim renk olan laciverttir. Sol göğüs kısmında yine gizli fermuarlı bir cep bulunur. Omuz apoletleri cırt cırt yapışkanlı olur, sol kolun yüzeyine belediye şehir amblemi dikilir. Sağ göğüs üzerine rütbe işareti cırt cırt yapışkanlı olur, sol göğüs üzerine ise Zabıta arması dikili olur.

             b) Ceket (Şekil-2): Ceket tören kıyafeti olarak genellikle özel günlerde giyilmek üzere; bel kısmı godeli tam kruvaze, çift sıra altı düğmelidir. Beden boyu, kollarının tabii sarkıtılmış halinde başparmak ucu uzunluğundadır. Yaka açık ve çift dikişlidir. Üst yaka parçası dört-dörtbuçuk santimetre ve yaka genişliği yedibuçuk santimetredir. Ön tarafta klapa ile birleşen uçları dik kenarlıdır. Devrik kısımları üst düğmeden itibaren onbeş-onsekiz santimetre uzunluğundadır. Klapalara rozet iliği açılamaz. Cekette iki santimetre çapında hafif bombeli, beyaz renkte, kararmaz, madeni altı düğme bulunur. Göğüs cepleri yoktur. Dış alt cepler gizlidir. Üstten konan kapaklar düğmesiz olup, ceketin arkası ortadan dikişlidir. Ceketin kol ağızları kapaksız ve kolun ağzında küçük boyda üç beyaz düğme vardır. İçte iki cüzdan cebi ve bir küçük cep bulunur. Astar kumaşa uygun renkte; kol astarı düz veya çizgili açık renklidir.

             c) Pantolon (Şekil-3): Pantolon düz paçalı, tek pileli ve belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısım vücuda uygun bir bollukta olup paçalara doğru darlaşır. Paça genişliği yirmiiki-yirmidört santimetredir. Boyu, paçalar ayakkabı üzerine düşecek uzunluktadır. Paçaların arka iç kısmına iki santimetre genişliğinde on-oniki santimetre uzunluğunda kendi kumaşından takviye parçaları dikilir. Pantolonda iki yan ve iki arka cebi bulunur. Arka cep kapaklı ve düğmelidir. Pantolonun kemer kısmında yanlarda ikişer, geride bir olmak üzere kemer takmak için iki-dört santimetre boyunda; bir santimetre eninde ve kendi kumaşından köprüler yapılır.

             ç) Kep (Şekil-4): Elbise kumaşından yapılır. Güneşlik, kuşak ve tepelik kısımlarından ibarettir. Güneşlik içi sert mukavva ya da plastik ile kaplı oval şekildedir, kuşak kepin sağ ve sol ortasından kepe metal zabıta armalı düğme ile tutturulmuş lacivert vinildir. Rütbeli personelde bu lacivert vinil yerine gümüş sim işli kuşak takılır. Tepelik kokardın takılması ve kepin dik durmasını sağlayacak şekilde imal edilir. İsteyen belediyeler trafik düzeninden sorumlu personeline beyaz kep verebilirler.

             d) Şapka (Şekil-5): Tören kıyafeti olarak kullanılmak üzere elbise kumaşından yapılır. Güneşlik, kuşak ve tepelik kısımlarından ibarettir. Şapkanın iç kısmı astarlı olup kuşak altı iç kenar meşini ile çevrilidir. Tepeliğin üst kısmında kokart bulunur. İsteyen belediyeler, iklim zaruretlerini göz önünde tutarak, zabıta personeline yazlık şapka verebilirler. Yazlık şapkanın güneşlik ve tepelik kısmı kumaş veya plastikten beyaz renkli olup ölçü ve işaretleri kışlık şapkanın aynıdır.

             1) Güneşlik: Beyzi biçimindedir. Üst ve alt kısımları plastik madde ile kaplı sert mukavvadandır. Tamamı plastik veya fiberden de olabilir. Rengi kışlık kıyafette siyah, yazlık kıyafette beyazdır. Kokardın hizasında güneşliğin genişliği beş santimetredir.

             2) Kuşak (Şapka Kemeri): Dörtbuçuk santimetre genişliğindedir. Dikliği sağlamak için içten mukavvalıdır. Üzerine ayrıca siyah renkli fitilli bir şerit olan grogen kurdele geçirilir. Kurdelenin ek yeri kokardın altında kalır.

             3) Tepelik: Tek parçalı, düze ve gergindir. Gerginliği temin için içerisine çelik tel veya ıslaklığa dayanıklı bir kasnak konur. Tepeliğin üst kısmı önden geriye doğru beyzi olup ortalama olarak uzun çapı yirmidokuz, kısa çapı yirmiyedi santimetredir. Baş çevresiyle mütenasip olarak tepeliğin bu çapları daralır veya genişler.

             e) Gömlek (Şekil-6): Kışlık ve yazlık olmak üzere iki türlüdür. Kışlık gömlek ceket içine giyilir. Poplin, keten veya buruşmaz kumaştan açık mavi renklidir. Yakası spor yaka biçiminde ve iki uç açıklığı sekiz-on santimetredir. Giyildiği zaman arkada ceket yakasından bir santimetreden fazla taşmaz. Genişliği ensede üç-dört santimetre, uçlara doğru beş-yedi santimetredir. Kol kapakları spor ve tek düğmelidir. Kol boyu ceketin kol boyunu aşmaz. Gömleğin arkası robalıdır. Yazlık gömlek ceketsiz giyilir. Poplin, keten, presko veya viskondan gri veya açık mavi renklidir. Yakası açık ve spor biçiminde, kol kapakları düğmeli ve robalıdır. Önde göğüste düğmeli iki cebi vardır. Cepler ondört-onyedi santimetre ebadındadır. Altı santimetre genişliğinde bir kapak ortası plikaşeli cebe düğme ile iliklidir. Kol, cep ve bedende kullanılacak düğmeler bir-iki santimetre çapında mika ve kemik olup gömlek rengindedir. İsteyen belediyeler, iklim zaruretlerini göz önünde tutarak, yazlık gömleklerin kısa kollu olmasına karar verebilirler.

             f) Kravat: Koyu lacivert yün, keten veya terlenden olup desensizdir. Bağlandığı zaman üst parçanın ucu pantolon kemerinin altına gelecek uzunluktadır.

             g) Ayakkabı: Siyah renkli deriden, üstten bağlı ve maskaratlıdır. Kışın lastik veya kauçuk altlı iskarpin olabilir. Bot verilmesi gereken hallerde siyah renkli bot verilir. İstisnai hallerde çizme verilmesi zaruri görülürse siyah çizme verilir. İskarpin topukları iki santimetre yüksekliğinde ve geniş ökçelidir. Topuklara ökçe lastiği konulabilir. Törenlerde üzerine beyaz plastik tozluk takılır.

             ğ) Çorap: İyi kaliteden iplik, yün veya naylondan siyah veya lacivert renklidir.

             h) Eldiven: İçerisi müflonlu veya tüylü siyah süet veya deriden olup; beş parmaklıdır. Yazın törenlerde kullanılmak üzere verilecek eldiven beyaz renkli ve merserizedir.

             ı) Kemer: İki-üç santimetre genişliğinde, elbise renginde veya koyu renkli deri veya vinileksten ve üzeri armalı madeni tokalıdır.

             i) Yün boyun atkısı (Kaşkol): Lacivert renkli ve yündendir.

             j) Palto/Parka (Şekil-7): Koyu lacivert kalın yünlü kumaştan kruvaze biçiminde iki sıra üçer adet büyük boy düğmelidir. Beden bolcadır. Palto boyu diz kapağından beş santimetre yukarı gelecek uzunluktadır. Yakası tek parçalı olup, gerektiğinde kapatılabilir biçimdedir. Yaka genişliği arkada sekiz, önde oniki santimetredir. Yaka uçları yuvarlaktır. İcabında kapatabilmek için sol yakanın altında kumaştan bir dil ve sarkmaması için düğme konur. Sağ yaka ucunda bir düğme daha bulunur. Cepler kesik cep tipinde olup üst kenarı orta düğme hizasında başlar; yarı çapraz şeklinde ve onsekiz santimetre kadardır. Cep kapak parçasının genişliği beş santimetredir. Palto arkada enseden itibaren kemerin alt hizasına kadar normal dikişlidir. Arka kuşak bel hizasında arka yan dikişlerden başlamak üzere tek parçalıdır. Palto kolu ceket kolunu dışarıya taşırmayacak uzunlukta düz, kapaksız ve düğmesizdir. Personele palto yerine iklim durumuna göre parka da verilebilir.

             k) Pardösü (Şekil-8): Lacivert renkte yünlü veya lastikotin kumaştan yapılır. Genel biçimi kruvaze, iki yandan cepli, dört düğmelidir ve boyu diz kapağı hizasındadır. Ön göğüs hizasında galsamaları vardır. Yakası, düz erkek yakasıdır. Ön klapa bele kadar açıktır. Klapa genişliği onbir santimetre, yaka kenarı üç sıra dikişlidir. Göğüs parçaları, omuzdan göğüse doğru yirmi santimetre uzunluğundadır. Omuz ve kol dikişlerinden bedene tespit ettirilmiştir. Galsamanın birleştiği omuz noktası ile yaka arasında dört santimetre açıklık vardır. Serbest olan köşede bir düğme bulunur. Cepler yan kesik cep tipindedir. Cep ağızları dörtbuçuk-beş santimetre genişliğinde kumaş parçalıdır. Kollar iki parçalıdır ve kapaklıdır. Alt dikişten dönen sekiz santimetre genişliğinde kapaklar üst dikişi üç santimetre geçecek kadardır ve düğmelidir. Robalar, arka robada, yaka omuzlar ve kol dikişlerinden sabit vaziyettedir. Sırt kısmı serbesttir. Robada ve ön parçalarda arkadaki gibi üç sıra dikiş vardır. Bel kemeri, iki taraftan üçer sıra dikişlidir. Belin iki tarafında kemer köprüleri ve pardesünün arka ortasında dikişi vardır.

             l) Yağmurluk: Koyu lacivert renkte, su geçirmez kumaştandır. Biçimi pardesünün aynı olup, yakasına portatif olarak raptedilen bir kukuletası vardır.

             (3) Kadın personel için;

             a) Mont: Erkek montu ile aynı model ve cinste ancak fermuar yönü ters istikametten açılıp kapanmalıdır.

             b) Tayyör (Şekil-9): Tayyör, tören kıyafeti olarak genellikle özel günlerde giyilmek üzere; ceket, etek ve pantolondan ibarettir. Erkek personel kumaşındandır. Tayyörün boyu, kolların tabii sarkıtılmış halinde başparmak ucu uzunluğundadır. Tam kruvaze modelde olup çift sıra iki düğme ile iliklenir. Üst yaka dört santimetre, yaka genişliği sekiz santimetredir. Yaka koltuk hizasına kadar açıktır. Tayyörün iki yanında beş santimetre genişliğinde kapakları olan iki gizli cebi vardır. Kapaklar cebi örtecek vaziyettedir. Kollar düz tayyör koludur; kol ağızları kapaksızdır. Kol üst dikişinin ucunda beş santimetre uzunluğunda yırtmaçları vardır. Tayyör arka ortasından bir dikişlidir. İki pens ile vücuda oturtulmuştur. Etek arkasında çift pilesi olan, arkadan fermuarlı, grogren ve ekstrofordan kemerli ve düzdür. Uzunluğu diz kapağı hizasındadır.

             c) Kep: Elbise kumaşındandır. Erkek personel ile aynı şekildedir.

             ç) Gömlek: Kışlık ve yazlık olarak genel biçimi, kumaşı ve rengi erkek gömleğinin aynıdır.

             d) Çorap: Ten rengi, normal ipek veya naylon çoraptır.

             e) Ayakkabı: Siyah vidaladan, maskaratsız ve bağsız, yarım topukludur.

             f) Kravat: Erkek personelin aynıdır.

             g) Eldiven: Siyah veya lacivert renkte, süet veya deriden desensiz, düz spor eldivendir. Yazın törenlerde kullanılmak üzere verilecek eldiven beyaz renkli merserizedir.

             ğ) Palto/Parka: Erkek paltosuna benzer, yaka, cep, kollar ve arka kuşak aynıdır. Ancak önde iki sırada dört düğme vardır ve ilikleniş erkek paltolarının aksi istikametinde olur, bayan personele de iklim durumuna göre parka da verilebilir.

             h) Pardösü: Genel biçim, yaka, göğüs parçaları, cepler, robalar, arka, bel kemeri bakımından erkek pardösünün aynı olup, sadece ilikleniş sağdan soladır.

             Zabıta tanıtım işaretleri ve apolet

             MADDE 34 – (1) Belediye zabıtası amir ve memurlarının takacakları işaret ve apoletler aşağıda gösterilmiştir.

             a) Kokart (Şekil-10): Kokart arkasındaki maşalar vasıtasıyla, şapka tepeliğinin ön üst kısmına takılır. Yan kenarları zeytin dalı kümesi ile çevrili olup, beşbuçuk santimetre çapındadır. Zeytin dallarının üstte birleşeceği yerde bir tam ondadört santimetre çapında bir ayyıldız bulunur. Zeytin dalı çerçevesi içinde tabana ikibuçuk santimetre çapında ve güneşi tasvir eden bir yarım daire yerleştirilmiştir. Bu yarım dairenin yuvarlak üst kenarı, ışığı temsil eden on adet madeni hatla zeytin dalı çemberi ile birleştirilmiştir. Kokart dökme veya pres kararmaz beyaz madendendir. İç zemin, gri veya mavi renktedir. Kokart tümü ile polyester kaplı olabilir. Kadın personele ait kepte ise kokart kepin sol ön kısmında bulunur.

             b) Arma (Şekil-11): Arma, kokardın üst kısmındaki ayyıldızın çıkarılmış bir örneğidir. Ceket, yazlık gömlek veya paltonun sol göğüs hizasına takılır.

             c) Rütbeler: Zabıta amir ve memurları sınıf ve rütbelerine göre takacakları özel işaretlerle birbirinden ayrılırlar. Bu işaretler elbise takımının cüzüdürler. Temel işaret, elbise kumaşı renginde kenarları overlok çekilmiş kumaş zemin üzerine, gümüş sim işlemeli altı santimetre uzunluğunda yarım ay şeklinde tek kanattır. İki taraflı (simetrik) üç sıra üçlü zeytin yaprağından ibaret olup ceket, yazlık gömlek ve paltoda sağ göğüs üzerine takılır.

             1) Zabıta Memuru (Şekil-12): Gümüş sim işlemeli yapılmış açık ucu üst tarafa gelecek şekilde yarım hilal şeklinde tek kanat,

             2) Zabıta Komiseri (Şekil-13): Üst orta kısmında tek yıldız bulunan açık ucu üst tarafa gelecek şekilde yarım hilal şeklinde tek kanat,

             3) Zabıta Amiri (Şekil-14): Üstünde iki yıldız bulunan açık ucu üst tarafa gelecek şekilde yarım hilal şeklinde tek kanat,

             4) Zabıta Müdürü veya Şube Müdürü (Şekil-15): Üstünde tek yıldız bulunan açık ucu üst tarafa gelecek şekilde yarım hilal şeklinde çift kanat, çerçeve kenarları gümüş sim işlemeli,

             5) Zabıta Daire Başkanı (Şekil-16): Üstünde üç yıldız bulunan açık ucu üst tarafa gelecek ve yarım hilal şeklinde çift kanat bulunan, çerçeve kenarları gümüş sim işlemeli, rütbe kullanır.

             ç) Belediye tanıtım işareti (Şekil-17): Montun, yazlık gömleğin ve parkanın sol kolunun omuz ile dirsek arasında dış yüzeyde olacak şekilde kenarları iki milimetre sim işlemeli olmak üzere dokuz santimetre uzunluğunda ve geniş kısmı yedi santimetre ebadında elbise kumaşından, kendi belediye amblemleri ortaya gelecek şekilde ve bu işaretin etrafına oval olarak ilgili belediyenin ismini yazdırmak şartı ile sol kolun dirsek ile omuz ortasında olacak şekilde tanıtım işareti taşırlar. Tanıtım işaretleri elbise kumaşından, sadece gümüş sırma işlemeli imal edilir. Farklı renkler kullanılamaz.

             d) Kep sırması: Zabıta müdürlerinin şapkalarındaki güneşliğin üst köşelerine denk gelecek şekilde kepin sağ bağlantısından sol bağlantısına kadar uzanan gümüş sim işlemeli bir zeytin dalı, zabıta daire başkanlarının şapkalarındaki güneşliğin üstünde ise gümüş sim işlemeli iki zeytin dalı bulunur.

             e) Apolet (Şekil- 18): Ceket, palto, pardösü ve yazlık gömleğin omuzlarında bulunur. Apolet, giyilen eşyanın kumaşından yapılır. Bir kat tela konmuş iki kat kumaştan ve takriben onyedi santimetre uzunluğunda olup, omuz başlarına kol dikişleri ile dikilir. Üst yaka dikişine kadar devam eder ve yaka kenarı ile temaslı olarak dikilen düğmeye iliklenir. Apoletin genişliği omuz başlarında altı santimetre ve omuz nihayetine gelen düğme hizasına dört santimetredir. Ucu yuvarlaktır. Tek kanat rütbe işareti takan zabıta memuru bu apoleti kullanır, müdüre kadar olan rütbedeki personelin apolet kenarları 3 milimetre kalınlığında gümüş sim işlemeli, zabıta şube müdürü ve zabıta müdürleri çift sıra sırmalı apolet, zabıta daire başkanının taktığı apoletlerin kenarında ise üç sıra gümüş sim işleme bulunur. Apoletlerin omuz uç kısmındaki geniş olan yerde metal üzerine yazılmış personelin sicil numarası bulunur.

             (2) Zabıta daire başkanı, müdürü veya zabıta amirleri ayrıca işaret olarak kışlık ceket ile yazlık gömleklerde, üst yaka bitiminde sağ ve sol taraflarda birer tane olmak üzere, içinde tek yıldız bulunan ve kenar uzunlukları iki veya üç santim boyunda düz çizgi ile çerçevelenmiş üçgen şeklinde madeni bröve takarlar.

             (3) Ayrıca her zabıta personelinin apoletleri üzerinde metal sicil numarası bulunur.

             Belediye zabıta kıyafetini kullanma yasağı

             MADDE 35 – (1) Belediye zabıta personeli için bu Yönetmelikte şekli gösterilen resmi kıyafet ile işaretler başka bir özel veya kamu kuruluşu mensubu tarafından kullanılamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Personelin Hak ve Yükümlülükleri

             Belediye vasıtalarından yararlanma

             MADDE 36 – (1) Belediye zabıta personelinin, belediyenin kurduğu, işletme hakkını devrettiği veya belediyeye bağlı işletmelerin şehir içi yolcu taşıma vasıtalarından yararlanmalarında; 8/1/2002 tarih ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları uygulanır.

             Yemek

             MADDE 37 – (1) 24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan zabıta personeline 2; 12 saat iş, 24 saat istirahat ve 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde çalışan zabıta personeline 1 öğün yemek verilir. Yiyecek giderleri 657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi esas alınarak belediyece karşılanır.

             İzin hakkı

             MADDE 38 – (1) Zabıta personelinin izinleri yürürlükteki kanunlara göre ve teşkilatın işleyiş düzenini aksatmamak kaydı ile verilir. İzin planlaması yıllık olarak zabıta birim amirliğince yapılır.

             Ödüllendirme

             MADDE 39 – (1) Görevlerinde üstün başarı ve yararlılık gösteren zabıta personeline, başarı ve yararlılığının derecesine göre yürürlükteki kanun hükümlerine uygun olarak ödül verilebilir.

             Disiplin cezaları

             MADDE 40 – (1) Zabıta personeline uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

             a) Uyarma,

             b) Kınama,

             c) Aylıktan kesme,

             ç) Kademe ilerlemesinin durdurulması,

             d) Meslekten çıkarma,

             e) Devlet memurluğundan çıkarma,

             (2) Meslekten çıkarma cezası dışında verilecek disiplin cezalarında, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

             (3) Meslekten çıkarma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:

             a) Amir ya da üstlerinin zabıta hizmetlerine yönelik icraatına karşı çıkmak ve görev yapılmasını engellemek, toplu hale dönüştürerek bu eyleme katılmak, katılmayı tahrik veya teşvik etmek,

             b) Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla kullanmak,

             c) Suç kanıtlarını kasıtlı olarak yok etmek, bilerek ve isteyerek yok olmasına neden olmak, saklamak, saklanmasına yardımcı olmak veya değiştirmek,

             ç) Kasıtlı olarak gerçek dışı tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek,

             d) Kimlik belgesini başkalarının kullanımına vermek,

             e) Gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak,

             f) Görev yerinde uyuşturucu madde kullanılmasına göz yummak,

             g) Uyuşturucu maddelerin yapılmasına, kullanılmasına, saklanmasına, yollanmasına,  satılmasına veya satın alınmasına aracı olmak,

             ğ) Kumar oynamak veya oynatmak,

             h) Görev sırasında yardım isteyen zabıta personeline haklı bir neden yokken yardımdan kaçınmak,

             ı) Kaçakçılık yapmak,

             i) Geliri ile uygun sayılmayacak biçimde yaşadığı ve aşırı harcamada bulunduğu kanıtlanmış olmak ve bunun haklı kaynağını gösterememek,

             j) Yasadışı örgütlere lojistik destek sağlamak ya da üyelerini güvenlik kuvvetlerinden saklamak, saklanmasına yardımcı olmak,

             k) Kasıtlı olarak telsiz haberleşmesini engellemek.

             Geçici görevlendirme

             MADDE 41 – (1) Zorunlu hallerde, belediye memurlarından ihtiyacı karşılayacak sayıda personel zabıta biriminin sadece büro hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilebilir.

             (2) Geçici görev süresi bir yıl içinde altı ayı geçemez.

             Belediye zabıta görevlilerine başka hizmet verilmesi

             MADDE 42 – (1) Belediye zabıta görevlilerine zabıta hizmetleri dışında bir görev verilemez. Ancak, olağanüstü hallerde mülki amir veya belediye başkanının emri ile geçici olarak hizmetin gerektirdiği başka görevler de verilebilir.

             Başka bir belediyede görev alma

             MADDE 43 – (1) Bir belediyede görevli zabıta amir ve memuru, atamaya yetkili amirin muvafakati ve memurun kabul etmesi ile 15/1/1974 tarihli 7/7753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliğinde belirtilen ilkelere uyulması şartıyla başka bir belediyede geçici olarak görevlendirilebilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Belediye zabıtasının motorlu araçları

             MADDE 44 – (1) Ülke genelinde belediye zabıtalarının, kiralama yöntemi dahil kullanacağı motorlu araçların hakim rengi gök mavisi olup; araçların ön kaputunun üzerinde zabıta kokardı bulunur. Ayrıca araçların arka kısımlarında büyük harfler ile yazılmış "ZABITA" yazısı bulunur.

             (2) Aracın sağ çamurluğundan başlayarak aracın arkasını da dolaşacak şekilde sol çamurluğun bitiminde son bulan 20 santimetre genişliğinde beyaz renkli bir kemer ve bu kemerin sağ ve sol ortasına gelecek şekilde birer "ZABITA" yazısı ve kapı ortalarına gelecek şekilde zabıta kokardı bulunur. Bu yazıların altında küçük harflerle yazılmış elektronik posta ya da telefon-faks bilgilerini içeren ilgili belediyenin ismi yer alır.

             (3) Zabıta araçlarının tepe lambaları mavi ve turuncu çift renklidir.

             Savunma amaçlı teçhizat

             MADDE 45 – (1) Belediye zabıta personeline görevleri esnasında karşılaştıkları direniş ve fiili saldırı durumunda kullanılmak üzere göz yaşartıcı sprey, kask ve kalkan gibi savunma amaçlı teçhizat verilebilir.

             Kimlik belgesi

             MADDE 46 – (1) Her zabıta personeline belediyelerce seri numaralı olarak bastırılacak olan üzerinde belediye zabıtası kokardı bulunan bir kimlik belgesi verilir. (Şekil-19)

             (2) Kimlik belgesinde memurun adı, soyadı, görev yaptığı belediyenin ismi, sicil numarası, unvanı ve kan grubu ve nüfus bilgileri yer alır.

             (3) Kimlik belgesini belediye başkanı, yetki vermesi halinde ilgili belediye başkan yardımcısı veya genel sekreter imzalar.

             (4) Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik belgesine işlenir.

             (5) Her ne suretle olursa olsun görevinden ayrılan zabıta personeli, kimliğini belediye başkanlığına teslim eder.

             Hizmetin gereğini yapmada uyulacak esaslar

             MADDE 47 – (1) Acil durumlarda, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde açıklık olmayan veya işin uygulanma tarzına dair emir bulunmayan yahut bunların uygulanmasında tereddüt hasıl olan işlerde belediye zabıtası memuru kendi sorumluluğu altında durumun gerektirdiği tedbirleri alır, keyfiyeti en kısa zamanda merciine bildirir.

             Kendisine teslim edilen eşyanın iyi kullanılması ve korunması

             MADDE 48 – (1) Zabıta personeline teslim edilmiş vasıta, malzeme, teçhizat ve eşyanın kaybolması, tahribi, kötü, hor ve amaç dışı kullanımı durumunda kanunların ilgili hükümleri uygulanır.

             Gönüllü zabıta

             MADDE 49 – (1) Zabıta teşkilatı kurulmamış olan belediyelerde veya zabıta teşkilatı kurulmuş olmakla beraber zabıta hizmetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulan yerlerde 9/10/2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre, gönüllü zabıta teşkilleri kurulması belediyelerce teşvik edilir.

             Kazanılmış hakların saklılığı

             MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere ilgili mevzuata göre atanmış olan zabıta personelinin kazanılmış hakları saklıdır.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;

             a) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

             b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

             c) 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu,

             ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

             d) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

             e) 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik,

             f) 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği,

             g) 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik,

             ğ) 28/11/1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,

             h) 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik,

             ı) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,

             i) 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği,

             j) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

             hükümleri uygulanır.

             Düzenleme yapma

             MADDE 52 – (1) Belediyeler; İçişleri Bakanlığının görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere belediye meclisinin kararı ile düzenleme yapabilirler.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

             MADDE 53 – (1) 15/7/1969 tarih ve 13249 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği ve 12/3/1990 tarih ve 20459 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Belediye Zabıta Kıyafet Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçiş süresi

             GEÇİCİ MADDE – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bütün zabıta kuruluşları, teşkilat yapılarını ve ekte yer alan şekil ve örneklere göre personelin kıyafet ve rütbe işaretlerini bu Yönetmeliğe göre düzenlerler.

             Yürürlük

             MADDE 54 – (1)  Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

                MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Kategori HABERLER
Perşembe, 27 Ekim 2011 00:53

BELEDİYELER NASIL YARDIM YAPABİLİR

 . . . . . . . . . . BELEDİYE BAŞKANLIGI BURS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu yönetmelik,belediye bütçesinden karşılıksız olarak yapılacak eğitim yardımının usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik,  . . . . . . . . . . İlçesinde ikamet eden İlköğretim Okunan ve Liselerde okuyan yardıma muhtaç öğrenciler ile, yine  . . . . . . . . . . İlçesinde ikamet eden devlet üniversitelerinde okuyan ve maddi imkanları kısıtlı olan öğrencilere yapılacak eğitim yardımının miktarı, müracaat, değerlendirme ve ödeme ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3-Bu yönetmelik, 07.12.2004 tarih ve 5272 sayılı Belediye Kanunun 14 ve 15. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 -Bu yönetmelikte geçen;

Belediye :  . . . . . . . . . . Belediyesini,
Belediye Başkanı:  . . . . . . . . . . belediye Başkanını
Belediye Meclisi:  . . . . . . . . . . Belediye Meclisini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Yardımı Yapılacak Öğrencilerin Sayısı ve Nitelikleri
Öğrencilerde aranacak nitelikler
Madde 5- Eğitim yardımı için müracaat eden öğrencilerde,          
 
a) İlköğretim Okulları ve liselerde okuyan öğrencileri için;
1- Öğrencilerin veya ailesinin  . . . . . . . . . . İlçesinde ikamet ediyor olması,
2-  . . . . . . . . . . İlçesinde bulunan devlet okullarında okuyor olması, .
3- Okul Müdürlüğünce öğrencinin yardıma muhtaç olduğunun tespit edilmesi,
 
b) Üniversitelerde okuyan öğrenciler için;
1- Öğrencinin veya ailesinin  . . . . . . . . . . ilçesinde ikamet ediyor olması,
2- Devlet üniversitelerinde öğrenim görmesi,şartlan aranır.
 
Eğitim yardımı yapılacak öğrenci sayısı ve bursun miktarı
Madde 6- Kaç öğrenciye eğitim yardımı yapılacağına ve yapılacak yardım miktarına burs komisyonu tarafından karar verilir. Bu karar, Belediye Başkanının onayı ile uygulanır. Eğitim yardımı bir öğrenim dönemi için geçerli olup, her yıl komisyonca yeniden karar alınır.
ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Burs Komisyonu, Müracaat, Değerlendirme, Tebligat
 Eğitim Yardımının Kesilmesi
Burs Komisyonu
Madde 7- Komisyon; Sosyal işlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Başkanlığında, Mali işlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, idari işlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Eğitim Kültür ve Sosyal işler Müdürü ve Personel Müdürünün katılımıyla 5 kişiden oluşur.
Komisyon toplantıları üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleşir.Kararlar, oy çokluğuyla alınır.Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.
 
Burs Komisyonunun Görev ve Yetkileri
Madde 8- Komisyonun Görev ve Yetkileri şunlardır:
a) Burs müracaat şartlarını, süresini ve ödeme şekillerini belirleyerek karar altına almak ve
ilen etmek .
b) Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordineli olarak doldurulan formların belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirme işlemlerini yapmak,
c) Değerlendirme neticesinde burs almaya hak kazananları çeşitli vasıtalarla duyurmak,
d) Belediye Başkanı tarafından uygun görüldüğü takdirde ödemelerin başlaması münasebetiyle törenler düzenlemek,
e) Burs ile ilgili formların dosya, kırtasiye malzemelerinin teminini sağlamak,
f) Eğitim yardımının Belediye Bütçesinden ödenmesini temin bütçeden taahhüt kaydı ve Encümen Kararının alınmasını sağlamak,
g) Bu yönetmelikte belirlenen diğer hususları karar bağlamak ve uygulanmasını temin etmek.
Duyum
Madde 9- Burs müracaat süresi ilan, basın yayın ve internet yoluyla öğrencilere duyurulur.
Müracaat ve değerlendirme
Madde 10- Yapılan duyuruyu müteakip belirlenen süre içinde bur talebinde bulunacak öğrenciler Belediyeden Başvuru Formlarım temin ederek müracaat eder. Müracaat esnasında istenen belgeler komisyon tarafından belirlenir ve burs değerlendirme kriterleri çerçevesinde en muhtaç öğrenciden başlamak üzere eğitim yardımı almaya hak kazananlar tespit edilir.
İlköğretim okulları ve liselerde okuyan yardıma muhtaç öğrenciler belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirilerek en muhtaç öğrenciden başlamak üzere eğitim yardımı almaya hak kazananlar belirlenir.
Belgelerin İncelenmesi
Madde 11- Burs müracaatları esnasında öğrenciler tarafından formlarla birlikte teslim edilen belgeler görevliler tarafından incelenerek gerçeğe aykırı bir beyanda bulunan olup olmadığı kontrol edilir.
Ayrıca komisyon tarafından Eğitim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile koordineli olarak belgeler üzerinde inceleme yapılarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan olup olmadığı araştırılır.
Tebligat
Madde 12- Değerlendirme neticesinde burs almaya hak kazananlara internet aracılığıyla duyuru yapılır.
 
Ödeme
Madde 13- Burs ödemeleri dokuz ayı geçmeyecek şekilde aylık periyotlar halinde devlet bankalarından nakit Olarak ödenir.
 
Eğitim Yardımının Kesilmesi
 
Madde 14- Öğrencilerin eğitim yardımı istemediklerine dair dilekçe vermeleri halinde, bu dilekçelerine istinaden bundan kesilir.
 
Aşağıda belirtilen hallerde burs ,komisyon kararı ile kesilir.
 
a) Öğrencinin üç ay aralıksız olarak eğitim yardımı almaması,
b) Öğrencinin müracaat formunda gerçeğe aylan ve yanıltıcı bir beyanda bulunduğunun tespit edilmesi,               
c) Öğrencinin okuldan uzaklaştırma cezası aldığının veya okulla ilişiğinin kesildiğinin belirlenmesi,
d) Burs alan öğrencinin bursu kesildikten soma kendisine o yıl içinde yapılan ödemeler yasal yollarla geri alınır.
e) Yasalara ve yönetmeliklere aykırı davrananların bursu kesilir.
DÖRDÜNCÜBÖLÜM
Yürürlük, Yürütme
 
Yürürlük
 
Madde 15~ Sayıştay Başkanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
Madde 16-Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
 
 . . . . . . . . . . BELEDİYESİ
MUHTAÇ KİMSELERE  YARDIM YÖNETMELİGİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bu önetmelik, Belediye sınırları dahilinde ihtiyaç sahiplerine verilecek
ayni ve nakdi yardımlarla ilgili esasları belirlemek ve yardını dağıtmak için düzenlenmiştir.
 
Kapsam
 
Madde 2 - Bu Yönetmelik, Belediye sınırları dahilinde ikamet edenlerden ihtiyaçları karşılanmayan ve Yardım Komisyonunun yapacağı çalışmalar sonucunda muhtaç olduklar belirlenen kişileri kapsar.
 
Hukuki Dayanak
 
 Madde 3 - Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14
üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi ve 15 inci maddesinin birinci fıkrasının ( b) . bendine dayanılarak hazırlanmıştır. .
 
Tanımlar
 
 Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
 Belediye
 Yönetmelik .
 Muhtaç Kimse                                                                    
 
:  . . . . . . . . . . Belediyesini
                         :  . . . . . . . . . . Belediyesi Muhtaç Kimselere Yardım            
 
İKiNCİ BÖLÜM
Muhtaçlığın tespitine dair esaslar
Müracaat şekli
Madde 5 - Yardım talebinde "bulunmak isteyenler, bağlı oldukları mahalle muhtarlı.k1anndan alacakları ikametgah ve muhtaçlık il mühaberi ile birlikte dilekçeyle Belediye Başkanlığına başvurabilirler. Yapılan müracaatIar Başkanlıkça komisyona havale edilir, Öğrenim yardım talep ediliyorsa bunlara ilaveten okuldan alınacak öğrenim belgesi tıbbi yardım talep ediliyorsa ilgili sağlık kuruluşundan onaylı rapor diIekçe ile eklenir. Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinde belirtilen kişilerce yapılacak müracaatlarda, gerekli bilgi ve belgeler komisyon 'görevlilerince mümkün olduğunca gizli olarak ve muhtaçların onurlarını
zedelemeyecek şekilde temin edilir. .
 
Muhtaç durumda olduğu halde yardım komisyonuna bizzat müracaat etmeyenler:
 
Madde 6 - Yardıma muhtaç olduğu halde herhangi bir nedenle komisyona müracaat etmeyenler için ikamet ettikleri mahalle muhtarlarının, cami imam1annm.. öğretmenlerin yakınlarının, Belediye Meclis üyelerinin komşularının bu kişiler namına yapt1k1an müracaatlar kabul edilir.
 
MüracaatIarın değerlendirilmesi
Madde 7 - Yardım için yapılan müracaatlarda beyan esas olduğundan, dilekçede
beyan edilen bilgi ve belgeler gizlice araştırılır. Bu araştırma Emniyet, Jandarma, Defterdarlık, Tapu, Belediye ve Muhtarlık: nezdinde yaptırabileceği gibi komisyonca re'sende yaptırabilirler. .
 Müracaatların değerlendirmesi aşamasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarının kayıtlarından da istifade edilir.
 Yardım Komisyonu, bu Yönetmelikte yazılı kriterleri dikkate almak suretiyle
muhtaçlık derecelerini tespit edilerek: yardım yapılıp yapılmayacağına karar verir.
 
Muhtaçlık dereceleri:
Madde 8 - Yardım komisyonu her yılın Ocak ayı ilk "toplantısında muhtaçlık. .
dereceleri muhtaçlara yapılacak yardım miktarını tespit eder.
Söz konusu tespit yapılırken geçim seviyesi, okul ~arı, gıda maddeleri fiyatları, tıbbi tedavi ve tıbbi "malzeme fiyatları, ısınma, taşıma ücretleri vb. Durumlar ile toplumun yaşam seviyesi dikkate alınır.
Yardımlar :
Madde 9 - Komisyon yardımları nakdi .ve ayni olabileceği gibi kısmen nakdi kısmen ayni de yapılabilir. Mümkün olduğunca nakdi yardım yapılması gerekiyorsa bunun gerekçelendirilmesi gerekmektedir.
Yardıma muhtaç kişileri üretken durumu geçirmek maksadıyla mümkün ise bunlara iş imkanı araştırılması veya Üfetken1iklerini kendi aralarında sağlayacak araç ve gereçlerinin alınmasına karar verilebilir.
 Nakdi ödemeler çek ile yapılır. Diğer yardımların nasıl yapılacağı Yardım Komisyonu
kararında belirtilir. .
 Yardımlar devamlı belirli aralıklarla veya bir. defada yapılabilir. Kimlere nasıl ve ne
kadar süre ile yardım yapılacağına Yardım Komisyonu kararında yer verilir.
 Yardım yapılmasına karar verilen kişilere ayrıca bir numara verilir ve yardım kararları
mahalle bazında tasnif edilerek muhafaza olunur. .
 Yapılacak ayni ve nakdi yardımlar Belediye bütçesinin ilgili harcama kaleminden
karşılanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yardım komisyonu yönetimi
Yönetim :

 
Madde 10 - Yardım komisyonu, Belediye Başkanının veya görevlendireceği bir başkan:: yardımcısının başkanlığında' 5 kişiden oluşur. Komisyon -üyeleri; Meclis üyeleri arasından 2,Belediyede görevli müdürler arasından 2 kişi, 2 yıl müddetle görevlendirilir. Aynı. üyelerin yeniden görevlendirilmesi mümkündür. üyelerin yeniden görevlendirilmesi mümkündür.. Yardım Komisyonu en az 4 kişi ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.
 
YürüIük
Madde 11 - Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik: yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
Yürütme
Madde 12 - Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

Kategori HABERLER

Giris

Son Mesajlar

ugur
Merhaba Süleyman Özgür Alan Benim İle İletişime Ge...
arif tezcan
sayın hocam:
1-yeni kurulan ilçeler nikah memurlu...
yavuz
Sayın Hocam,Belediye Başkanları kent konseylerine ...
altın fiyatları
423660
BugünBugün282
DünDün348
Ziyaretci: 3