Cumartesi, Şubat 22, 2020
   
YAZI BOYUTU
  • anitkabir
  • ataturk
  • turkey
Perşembe, 03 Nisan 2014 01:39

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ...

Yazan  Sibel Ünsal
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Altı yıldır orduevinde çalışıyorum ve hiç ilave tediye ödemesi almadık. Böyle bir ödemenin yapıldığını haberini aldım ve hakkımızı istedik. Ancak böyle bir ödeme yapamayız dendi. İş Kanununa göre alındığını zannediyorum. İlave tediye alamayınca Mahkemeye dava açtım. Acaba sözleşmeli işçi (4/B veya 4/C li değilim) olarak orduevinde çalışan personel bu ilave tediye ödemesini alabilir mi? Sendikalı değilim.

Sibel Ünsal

Cevap;6772 Sayılı Kanunun 1. maddesinde: "Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküler, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır."

3. maddesinde: "Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere İcra Vekilleri Heyeti karariyle aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir."

4. maddesinde: "Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunur." Denilmektedir.

İlave tediye alamadığından dolayı dava açtığını belirtmektesin. Ancak karşı taraf ordu evlerinin 6772 sayılı kanun kapsamına girmediği, ordu evlerinin genel, katma ve özel bütçeli daire olmadığı gibi döner sermayeli müessese ve iktisadi devlet teşekkülü de olmadığı ve bu nedenle ilave tediye ödemesi yapılamayacağı iddiasını ileri sürecektir. Bu nedenle ordu evlerinin ve bunlara bağlı gazinoların hukuki statüleri nelerdir, 6772 Sayılı Kanun Kapsamında olup olmadığı hususunun incelenmesi gerekir.

Askeri Yargıtay İçt. Brl. Kurulunun 1953/2781 Esas, 1953/215 Karar sayılı ilamında orduevlerinin askeri müessese olduğuna karar vermiştir.

4857 Sayılı İş Kanununun 1. maddesinde; "Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Bu Kanun, 4 üncü Maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.

İşyerleri, işverenler, işveren vekilleri ve işçiler, 3 üncü maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu Kanun hükümleri ile bağlı olurlar."

3. Maddesinde; "Bu Kanunun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren, işyerinin unvan ve adresini, çalıştırılan işçi sayısını, çalışma konusunu, işin başlama veya bitme gününü, kendi adını ve soyadını yahut unvanını, adresini, varsa işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve adreslerini bir ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır...."

İstisnalar başlıklı 4. Maddesinde; "Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz;

a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,

b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,

c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,

d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,

e) Ev hizmetlerinde,

f) İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar hakkında,

g) Sporcular hakkında,

h) Rehabilite edilenler hakkında,

ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde....

Bu Kanun hükümlerine tabidir." Denilmiştir.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesinde ücretin tarifi yapılmış ve Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir şeklinde tanımı yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde orduevlerinin askeri müessese olduğu, İş Kanununda sayılan istisnalarda askeri müesseselerin sayılmadığı ve 6772 Sayılı Kanunun 1. maddesinde "...ve diğer bilcümle kurum,..." ibaresi yer aldığından ve orduevinde işçi statüsünde çalıştığınızdan dolayı 6772 Sayılı Kanuna göre ilave tediye almanız gerekir.

Ancak dava açmış olduğunuzdan dolayı mahkemenin sonuçlanması beklenmelidir.
Okunma 7233 defa Son Düzenlenme Perşembe, 03 Nisan 2014 01:42
Bu kategoriden diğerleri: « Harcırah Encümen Seçimi »

Yorum Ekle

(*)işaretli alanlar zorunludur.Temel HTML kodlar geçerlidir.

Giris

Son Mesajlar

ugur
Merhaba Süleyman Özgür Alan Benim İle İletişime Ge...
arif tezcan
sayın hocam:
1-yeni kurulan ilçeler nikah memurlu...
yavuz
Sayın Hocam,Belediye Başkanları kent konseylerine ...
altın fiyatları
499920
BugünBugün85
DünDün388
Ziyaretci: 2